Regulamin Just Friends

Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Portalu Just Friends, prowadzonego przez Operatora (definicje poniżej).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą elektroniczną: [email protected].

Definicje

 • Kupujący, Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, dokonująca zakupu w Sklepie i korzystająca z Portalu,
 • Portal, Just Friends – strona internetowa oferująca możliwość publikowania treści oraz komunikacji pomiędzy Użytkownikami,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://justtakealesson.pl/dokumenty/
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://justtakealesson.pl/sklep/,
 • Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie, dostępny pod adresem https://justtakealesson.pl/regulamin/
 • Operator – JTAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830076, NIP 5252816502, REGON 385619333, zarządzająca Portalem.

Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Just Friends, a także prawa i obowiązki Operatora, Użytkowników i Kupujących.

Korzystanie z Portalu jest płatne. Dostęp do Portalu można wykupić korzystając ze Sklepu, na warunkach określonych w regulaminie Sklepu.

Korzystanie z Portalu wymaga założenia konta Użytkownika oraz zalogowania w systemie.

Do korzystania z Portalu konieczne jest spełnienie ogólnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy, powszechnie stosowany system operacyjny (MS Windows, MacOS, Linux, iOS, Android lub podobny), standardowa, powszechnie stosowana przeglądarka internetowa (np. Chrome, Firefox, Opera, Edge lub podobna), posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu dostępu do Portalu anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest podczas korzystania z Portalu:

 • zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
 • promowanie usług innych niż świadczone przez Operatora bez uprzedniej zgody Operatora,
 • używanie Portalu na rzecz podmiotów trzecich,
 • rozpowszechnianie treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających poglądy lub uczucia innych osób.

Operator zastrzega możliwość zawieszenia konta użytkownika korzystającego z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Portalu, Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Operatora jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do treści publikowanych w Portalu, publikowanie nowych treści dostępnych dla innych Użytkowników, a także komunikację z innymi Użytkownikami.

Operator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Portalu. W koncie przechowywane są dane Użytkownika. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Założenie konta w Portalu odbywa się za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu w momencie opłacenia dostępu do Portalu. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta. Operator nie jest zobowiązany do żadnych dodatkowych świadczeń wobec Użytkownika w konsekwencji usunięcia konta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Portalu, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Portalu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu. Operator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Składanie zamówienia

Składanie zamówienia odbywa się na podstawie Regulaminu sklepu internetowego Just Take a Lesson, dostępnego pod adresem https://justtakealesson.pl/regulamin/.

Produkty elektroniczne

Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego–dostępu do Portalu. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

Dostęp do portalu jest produktem elektronicznym w rozumieniu Regulaminu Sklepu.

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy następuje w chwili upłynięcia okresu, na który został wykupiony dostęp do Portalu.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie treści, zawarte w Portalu, w szczególności teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, grafiki mogą być objęte ochroną prawa autorskiego.

Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Operatora, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Operatora działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie na Platformie, na stronach Operatora i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.

Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Portalu. Użytkownik upoważniony jest do korzystania z Portalu na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na Portalu,
 2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów,
 3. zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w programach zewnętrznych.

Licencja, o której mowa powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu Użytkownika do Portalu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego.

Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Portalu jak i części, bez wyraźnej zgody Operatora:

 1. udostępnianie i prezentowanie zasobów Portalu osobom trzecim,
 2. publikowanie zasobów Portalu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

Operator uprawniony jest do okresowej aktualizacji Portalu lub materiałów znajdujących się na Portalu.

Odstąpienie od umowy Konsumenta

Zasady odstąpienia od umowy określa Regulamin Sklepu.

Odpowiedzialność za wady

Operator ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad. Operator jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Operatorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Operator ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Dane osobowe i pliki cookies

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://justtakealesson.pl/polityka-prywatnosci.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Operatorem,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 lipca 2022 r.

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na stronie WWW, a linki znajdują się poniżej Regulaminu.