Układanie fragmentów zdań

Uzupełnij zdania wykorzystując słowa podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności wyrazów, ale można zmieniać ich formę lub dodawać inne słowa.

1. I (always/remember/see) ____________________ the news reports after the disaster happened.
2. I (wish/I/visit) _______________________ the Grand Canyon when I was in the States.
3. He (must/be/crazy/go) ____________________hiking during the storm yesterday.
4. They (be/unlikely/succeed/convince) __________________________________ their boss to change his mind.
5. The painting (be/said/cost) ____________________________ a fortune.
6. Don’t put your phone away (case/she/call) _______________________ with an emergency.

Reveal answer

1. will always remember seeing – gdy mówimy o wspomnieniach, po REMEMBER użyjemy czasownika z końcówką -ING
2. wish I had visited – gdy żałujemy czegoś, co wydarzyło się w przeszłości, po WISH użyjemy czasu PAST PERFECT
3. must have been crazy to go – przedstawiamy swoje założenie, które dotyczy przeszłości, dlatego użyjemy PAST MODAL
4. are unlikely to succeed in convincing – po UNLIKELY użyjemy bezokolicznika z TO, a po SUCCEED IN pojawi się czasownik z końcówką -ing
5. is said to cost – konstrukcja BE SAID TO oznacza „mówi się, że”
6. in case she calls – po IN CASE nie użyjemy czasu przyszłego. Możliwy jest tu tylko czas teraźniejszy.

Back to: Planer > @englishteacher_magda